Zasnova, ki se zlije z okolico

Urbanistična pravila, ki jih kaže mikro lokacija, so botrovala zasnovi kvadra nepravilne oblike in je podrejena historičnemu izročilu. Tudi zato je objekt v pritlični etaži povezan z območjem, kjer so prisotne izkopanine Emone. 

Objekt je tipološko zasnovan kot mestna palača, v kateri so predvidene površine za stanovanja, hotelski program, gostinske ter trgovske dejavnosti. Kompozicijo objekta predstavlja gabaritno enoten volumen po vertikali razdeljen v tri različne nivoje.

Objekt se programsko, arhitekturno in konstrukcijsko deli na dve enoti. Na severnem delu objekta prevladuje hotelski program, medtem ko na južnem delu objekta od 1. do 6. nadstropja prevladujejo stanovanjske površine. Kletne etaže so namenjene parkiranju in tehničnim prostorom, suteren in pritlična etaža sta namenjena pretežno javnemu programu, delno pa tudi servisnim prostorom in hišni tehniki.  

Zunanja ureditev

Ena izmed velikih kvalitet območja obdelave je prav gotovo poglobljen prostor okoli zidu rimske Emone. Njegov pomen opredeljuje historični značaj neposredne okolice in širšega dela mesta.  

Ureditev površin na nivoju terena predstavlja ureditev odprtega prostora, ki v parternem delu pritličja ustrezno obeleži obodne objekte in omogoča razširitev dejavnosti na prosto. Izredno pomemben je novo izoblikovan prostor piazzette, saj ustvari predprostor palače ter ustvari prehod od območja palače do bližnjega trga.   

Atrijski prostor je glede na svoj pomen in velikost urejen kot odprta parkovna površina, namenjena le stanovalcem objekta.  

Fasada

»Sestaviti« hišo iz zgodovinskih segmentov znotraj današnjega okvirja definicije arhitekture na dani lokaciji pomeni tudi vračanje k »vernakularnemu«, še posebej na tej lokaciji, kjer na enem mestu srečamo vsa pomembna arhitekturna obdobja.

Hotelsko-stanovanjska palača ima štiri obode-zunanje fasade, štiri atrijske-notranje fasade in še strešno-peto fasado. 

Fasada palače ohranja pravilen ritem, velike proporce in zanemarja kompozicijo tlorisne zasnove. 

Severna fasada je z vidika hiše Glavna fasada. Členjena je z enakomerno ponavljajočimi se »kvadrati«. Obenem členitev fasade določa velikost in zasnovo hotelskih soban.

Zahodna fasada pa je Glavna fasada z vidika mesta, saj nadaljuje (ali zaključuje) stavbni niz vzdolž Slovenske ceste. Fasada je horizontalno členjena na hotelski severozahodni del in na stanovanjski jugozahodni del.